NN_首業BANNER-1-1024x576

第五冊

孽譎仔話講笑詼

Volume V: Wisecracking and Joking

文 | 林麗黛 許忠和
圖 | 施政廷

「孽譎仔話」是臺語歇後語,有押韻之美,有藏詞之妙,有謎題與謎底的猜謎之趣,體現庶民文化的語言功力和從生活中衍生出的幽默風趣。「講笑詼」的意思是打諢、逗笑、講笑話,也是「孽譎仔話」的特色之一,這本《孽譎仔話講笑詼》藉由生活化的歇後語,傳達臺語幽默的人生智慧。

「孽譎仔話」是臺語的激骨話,有押韻的媠,有藏詞的妙,有謎題和謎底的謎猜趣味,體現老百姓文化的語言功力,和對生活中衍生出來的詼諧趣味。「講笑詼」的意思是激五仁、弄笑、滾耍笑,也是「孽譎仔話」的特色之一,這本《孽譎仔話講笑詼》透過生活化的激骨話,傳達臺語笑詼的人生智慧。

“Gia̍t-khiat-á-uē” (wisecracking) is a type of Taiwanese two-part allegorical sayings that are filled with ingenuity of homonyms and witty words. It is full of fun like riddles that embody the language of folk culture and the humor refined in life. “Kóng‑tshiò‑khe” (joking) means being funny and cracking jokes, which is one of the features of “gia̍t-khiat-á-uē”. In “Wisecracking and Joking”, the humorous life wisdom of Taiwanese is manifested with the two-part allegorical sayings.

 • 和尚划船──無法度。
  Huê-siūnn kò-tsûn──bô-huat-tōo.
 • 螿蜍展氣功──膨風。
  Tsiunn-tsî tián khì-kong──phòng-hong.

 • 規欉好好──無錯。
  Kui tsâng hó-hó──bô tshò.

 • 美國西裝──大輸。
  Bí-kok se-tsong──tuā-su.

 • 火燒罟寮──無望。
  Hué-sio koo-liâu──bô-bāng.

 • 烏矸仔貯豆油──無地看。
  Oo kan-á té tāu-iû──bô-tè khuànn.

 • 六月芥菜──假有心。
  La̍k-gue̍h kuà-tshài──ké ū sim.

 • 貓樹──毋成猴。
  Niau peh tshiū──m̄-tsiânn-kâu.

 • 做賊點燈火──癮頭。
  Tsò tsha̍t tiám ting-hué──giàn-thâu.

 • 頭殼頂插葵扇──出風頭。
  Thâu-khak tíng tshah khuê-sìnn──tshut-hong-thâu.

 • 半暝看日頭──猶早咧。
  Puànn-mê khuànn ji̍t-thâu──iáu tsá–leh.

 • 啞口的予蜂叮著──有苦難言。
  É-káu–ê hōo phang tìng–tio̍h──iú khoó lân giân.

 • 紅龜包鹹菜──無好貨。
  Âng-ku pau kiâm-tshài──bô hó huè.

 • 乞食過溪──行李濟。
  Khit-tsia̍h kuè khe──hîng-lí tsē.

 • 銃子拍著肚臍空──註死的。
  Tshìng-tsí phah-tio̍h tōo-tsâi-khang──tsù-sí–ê.

 • 一粒田螺煮九碗公湯──無味。
  Tsi̍t lia̍p tshân-lê tsú káu uánn-kong thng──bô bī.

 • 保護三藏去取經──著猴。
  Pó-hōo Sam-tsōng khì tshú-king──tio̍h-kâu.

 • 狗吠火車──無路用。
  Káu puī hué-tshia──bô-lōo-īng.

 • 火燒竹林──無的確。
  Hué-sio tik-nâ──bô-tik-khak.

 • 大炮磅粟鳥仔──真無彩。
  Tuā-phàu pōng tshik-tsiáu-á──tsin bô-tshái.

 • 四兩雞仔半斤頭──大頭家。
  Sì niú ke-á puànn kin thâu──tuā thâu-ke.

 • 土地公看傀儡──愈看愈花 。
  Thóo-tī-kong khuànn ka-lé──jú khuànn jú hue.