NN_首業BANNER-1-1024x576

第二冊

食飯皇帝大

Volume II: Eating Comes before the Emperor

文 | 林麗黛 許忠和
圖 | 張振松

吃飯很重要,吃飯天經地義,其重要有如皇帝一般大,什麼事都不能打擾、中斷,什麼人也不能破壞吃飯的興致。「食飯皇帝大」傳達了「吃」在生活中的份量,由「吃」所衍生出來的諺語也蘊含人生智慧。

食飯誠重要,食飯天公地道,伊的重要性就若親像和皇帝遐爾大,啥物代誌都袂使共伊攪吵、拍斷,啥物人都袂當破壞食飯的興頭。「食飯皇帝大」傳達「食」佇生活中的份量,對「食」所衍生出來的諺語也蘊含人生的智慧。

Eating food is an essential and natural part of life that it is of great importance. It could be similar to an emperor. No thing and no one should disturb or stop the pleasure of eating food. The proverb “Eating Comes before the Emperor” conveys the significance of eating, and there are other proverbs related which are rich in the wisdom of life.

1.食果子拜樹頭,食米飯拜田頭
 • 食果子拜樹頭,食米飯拜田頭
  Tsia̍h kué-tsí pài tshiū-thâu, tsia̍h bí-pn̄g pài tshân-thâu.
2.一粒米,百粒汗
 • 一粒米,百粒汗
  Tsi̍t lia̍p bí, pah lia̍p kuānn.
3.相分食有賰,相搶食無份
 • 相分食有賰,相搶食無份
  Sio-pun tsia̍h ū-tshun, sio-tshiúnn tsia̍h bô hūn.
4.食人一口,還人一斗
 • 食人一口,還人一斗
  Tsia̍h lâng tsi̍t kháu, hîng lâng tsi̍t táu.
5.恬恬食三碗公半
 • 恬恬食三碗公半
  Tiām-tiām tsia̍h sann uánn-kong puànn.
6.食緊挵破碗
 • 食緊挵破碗
  Tsia̍h-kín lòng-phuà uánn.
7.桌頂食飯,桌跤放屎
 • 桌頂食飯,桌跤放屎
  Toh-tíng tsia̍h-pn̄g, toh-kha pàng-sái.
8.食無三把蕹菜,就欲上西天
 • 食無三把蕹菜,就欲上西天
  Tsia̍h bô sann pé ìng-tshài, tō beh tsiūnn se-thian.
9.有燒香有保庇,有食藥有行氣。
 • 有燒香有保庇,有食藥有行氣。
  Ū sio-hiunn ū pó-pì, ū tsia̍h io̍h ū kiânn-khì.
10.食著藥,青草一葉;食毋著藥,人參一石
 • 食著藥,青草一葉;食毋著藥,人參一石
  Tsia̍h tio̍h io̍h, tshenn-tsháu tsi̍t hio̍h, tsia̍h m̄-tio̍h io̍h, jîn-sim tsi̍t tsio̍h.
11.生食都無夠,哪有通曝乾?
 • 生食都無夠,哪有通曝乾?
  Tshenn tsia̍h to bô-kàu, ná ū thang pha̍k-kuann.
12.食苦當做食補
 • 食苦當做食補
  Tsia̍h-khóo tòng-tsò tsia̍h-póo.
13.食碗內,說碗外
 • 食碗內,說碗外
  Tsia̍h uánn-lāi, sueh uánn-guā.
14.暗頓減食一口,活甲九十九
 • 暗頓減食一口,活甲九十九
  Àm-tǹg kiám tsia̍h tsi̍t kháu, ua̍h kah káu-tsa̍p-káu.
15.食飯扒清氣,才袂嫁貓翁
 • 食飯扒清氣,才袂嫁貓翁
  Tsia̍h-pn̄g pe tshing-khì, tsiah bē kè niau ang.
16.歪喙雞,食好米
 • 歪喙雞,食好米
  Uai-tshuì ke, tsia̍h hó bí.
17.甘蔗好食無雙頭甜
 • 甘蔗好食無雙頭甜
  Kam-tsià hó-tsia̍h bô siang-thâu tinn.
18.時到時擔當,無米煮番薯湯
 • 時到時擔當,無米煮番薯湯
  Sî-kàu sî tam-tng, bô bí tsú han-tsî thng.
19.食飽睏,睏飽食
 • 食飽睏,睏飽食
  Tsia̍h-pá khùn, khùn-pá tsia̍h.
20.會曉算袂曉除,糶米換番薯
 • 會曉算袂曉除,糶米換番薯
  Ē-hiáu sǹg bē-hiáu tî, thiò-bí uānn han-tsî.
21.飯會使加食,話袂使亂講
 • 飯會使加食,話袂使亂講
  Pn̄g ē-sái ke tsia̍h, uē bē-sái luān-kóng.

22.人情世事陪到到,無鼎閣無灶
 • 人情世事陪到到,無鼎閣無灶
  Jîn-tsîng-sè-sū puê kàu-kàu, bô tiánn koh bô tsàu.