NN_首業BANNER-1-1024x576

第三冊

鬥句真趣味

Volume III: Fun in Rhyming Proverbs

文 | 林麗黛 許忠和
圖 | 施政廷

臺語俗諺從生活取材,又大多以押韻形式呈現,有對聯的文學興味和琅琅上口的韻律之美。有時上下兩句是因果關係,有時又是並列的關係,比起簡潔的成語,俗諺因為字數較長,又有押韻,格外有氣勢,在描述事情時有畫龍點睛的效果。

臺語俗諺對生活取材,大部分閣用押韻的形式呈現,有聯對的文學趣味和響亮紲喙的聲韻之媠。有時頂下兩句有因果關係,有時閣是並列的關係,和簡單有力的成語比起來,俗諺因為字數較長,閣有押韻鬥句,氣勢特別好,佇咧描寫代誌的時會有畫龍點睛的效果。

Taiwanese proverbs are derived from life through rhyme. They come with the literary delight of a couplet thus making the beauty of rhyme easy to remember. Some of the pair sentences are in a causal relationship; others are in a parallel relationship. Compared to idioms of simplicity, these Taiwanese proverbs are longer in length but still in rhyme. Hence, the proverbs are more powerful that bestow the highlight for the whole picture in conversations.

仙人拍鼓有時錯,跤步踏差啥人無
 • 仙人拍鼓有時錯,跤步踏差啥人無。
  Sian-jîn phah kóo iú sî tshò, kha-pōo ta̍h-tsha siánn-lâng bô?
龜笑鱉無尾,鱉笑龜粗皮
 • 龜笑鱉無尾,鱉笑龜粗皮。
  Ku tshiò pih bô bué, pih tshiò ku tshoo phuê.
賣茶講茶芳,賣花講花紅

 • 賣茶講茶芳,賣花講花紅。
  Bē tê kóng tê phang, bē hue kóng hue âng.
惜花連盆,疼囝連孫

 • 惜花連盆,疼囝連孫。
  Sioh hue liân phûn, thiànn kiánn liân sun.
心歹無人知,喙歹上厲害

 • 心歹無人知,喙歹上厲害。
  Sim pháinn bô lâng tsai, tshuì pháinn siōng lī-hāi.
人情留一線,日後好相看

 • 人情留一線,日後好相看。
  Jîn-tsîng lâu tsi̍t suànn, ji̍t-āu hó sio-khuànn.
一暝全頭路,天光無半步

 • 一暝全頭路,天光無半步。
  Tsi̍t mê tsuân thâu-lōo, thinn-kng bô-puànn-pōo.
人咧做,天咧看

 • 人咧做,天咧看。
  Lâng teh tsò, thinn teh khuànn.
人兩跤,錢四跤

 • 人兩跤,錢四跤。
  Lâng nn̄g kha, tsînn sì kha.
趁錢有數,性命愛顧

 • 趁錢有數,性命愛顧。
  Thàn-tsînn iú sòo, sènn-miā ài kòo.
倖豬夯灶,倖囝不孝

 • 倖豬夯灶,倖囝不孝。
  Sīng ti giâ tsàu, sīng kiánn put-hàu.
未想贏,先想輸

 • 未想贏,先想輸。
  Buē siūnn iânn, sing siūnn su.
有喙講別人,無喙講家己

 • 有喙講別人,無喙講家己。
  Ū tshuì kóng pa̍t-lâng, bô tshuì kóng ka-kī.
翁某若仝心,烏塗變成金

 • 翁某若仝心,烏塗變成金。
  Ang-bóo nā kāng sim, oo-thôo piàn-sîng kim.
細漢偷挽匏,大漢偷牽牛

 • 細漢偷挽匏,大漢偷牽牛。
  Sè-hàn thau bán pû, tuā-hàn thau khan gû.
三年水流東,三年水流西

 • 三年水流東,三年水流西。
  Sann nî tsuí lâu tang, sann nî tsuí lâu sai.
三分天註定,七分靠拍拚

 • 三分天註定,七分靠拍拚。
  Sann hun thinn tsù-tiānn, tshit hun khò phah-piànn.
做牛著拖,做人著磨

 • 做牛著拖,做人著磨。
  Tsò gû tio̍h thua, tsò-lâng tio̍h buâ.
緊行無好步,慢行好步數

 • 緊行無好步,慢行好步數。
  Kín kiânn bô hó pōo, bān-kiânn hó pōo-sòo.
捏驚死,放驚飛

 • 捏驚死,放驚飛。
  Tēnn kiann sí, pàng kiann pue.
在生無人認,死了規大陣

 • 在生無人認,死了規大陣。
  Tsāi-senn bô-lâng jīn, sí liáu kui tuā tīn.
在生奉敬一粒豆,較贏死了拜豬頭

 • 在生奉敬一粒豆,較贏死了拜豬頭。
  Tsāi-senn hōng-kìng tsi̍t lia̍p tāu, khah iânn sí-liáu pài ti-thâu.